REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Pracowni Dietetycznej HEVA w zakresie płatnych usług dietetycznych.

Osoba korzystająca z usług Pracowni Dietetycznej HEVA określana jest Usługobiorcą.

Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę – Pracownię Dietetyczną HEVA:

W ofercie znajdują się konsultacje dietetyczne, konsultacje psychodietetyczne, konsultacje psychoterapeutyczne, plany żywieniowe indywidualne i dla par oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, konsultacje on-line. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Usługobiorcę lub odbierane przez Usługobiorcę osobiście w umówionym terminie.

Opłaty za pojedyncze usługi świadczone przez Pracownię Dietetyczną HEVA pobierane są w dniu konsultacji. Opłata za Pakiet pobierana jest podczas pierwszej konsultacji.

Cennik usług znajduje się w gabinecie poradni oraz na stronie internetowej pracowniaheva.pl

Usługobiorcą może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Za Usługobiorcę uważa się każdą osobę korzystającą z usług Pracowni Dietetycznej HEVA. Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Pracowni Dietetycznej HEVA o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.

Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, przyjęcie planu żywieniowego i opłacenie go, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi.

Usługodawca jednocześnie oświadcza, że:
wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do zgody.

Usługodawca oświadcza, że dane Usługobiorcy będą niedostępne dla osób trzecich.

Program żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy. Za udostępnianie bez zgody Usługodawcy, Usługodawca nie odpowiada.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do własności opracowywanych zaleceń jako autorskie.

Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną wizytę bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy oznacza to anulowanie współpracy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania i z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.

W przypadku gdy do współpracy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza o możliwości stosowania terapii ambulatoryjnej Usługobiorca ma obowiązek dostarczyć na wyznaczoną przez specjalistę Pracowni Dietetycznej HEVA wizytę takie zaświadczenie. W przeciwnym razie specjalista Pracowni Dietetycznej HEVA ma prawo odmówić kontynuowania współpracy.
Klient korzystający z usługi badania składu masy ciała, oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania metodą bioimpedancji. Przeciwwskazania do badania tą metodą przedstawione są bezpośrednio przed pomiarem.

Przygotowanie planu żywieniowego następuje w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli przekazanie planu żywieniowego miałoby nastąpić po terminie Usługobiorca zostanie o tym wcześniej (przed upływem 7 dni roboczych) poinformowany.

Usługobiorca jest świadomy, że dostarczone przez Pracownię Dietetyczną HEVA zalecenia dotyczące zmiany odżywiania i trybu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW DIETETYCZNYCH

Pakiety dietetyczne proponowane Usługobiorcy w tytule zawierają sugestię odnoszącą się do redukcji masy ciała w określonym czasie. Wykupienie PAKIETU INDYWIDUALNEGO LUB PAKIETU DLA PAR nie stanowi gwarancji uzyskania sugerowanego efektu redukcji masy ciała. Podane liczby są orientacyjne i wynikają z oszacowania tempa prawidłowej redukcji masy ciała w czasie. Tempo redukcji masy ciała może być szybsze lub wolniejsze.

CZAS PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ PAKIETÓW DIETETYCZNYCH

Po pierwszej konsultacji (która nie jest elementem Pakietu) Usługobiorca może zdecydować się na wykupienie jednego z Pakietów. Płatność za Pakiet odbywa się jednorazowo gotówką, kartą lub przelewem na konto Pracowni Dietetycznej HEVA. Każdy z Pakietów ma określony czas do wykorzystania:

PAKIET 2MC – obejmuje 3 wizyty kontrolne, od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 60 dni roboczych.
PAKIET 4MC – obejmuje 6 wizyt kontrolnych, od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 120 dni roboczych.
PAKIET 8MC – obejmuje 12 wizyt kontrolnych, od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie  200 dni roboczych.

Po zakończeniu czasu trwania danego pakietu niewykorzystane wizyty przepadają.

W przypadku, gdy wizyta nie zostanie odwołana w czasie dłuższym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizyta przepada.

W wyjątkowych przypadkach zostaje wyznaczony nowy termin wizyty.

W przypadku reklamacji należy dostarczyć paragon lub potwierdzenie przelewu drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem. Reklamacja jest uwzględniana w przeciągu 30 dni od dokonania płatności. W przypadku braku potwierdzenia płatności reklamacyjne nie będą uwzględniane.

Plan Żywieniowy przesyłany jest drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od terminu pierwszej konsultacji z Pakietu lub w terminie indywidualnie dobranym po konsultacji z dietetykiem.

Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez Pracownię Dietetyczną HEVA materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.

Dzień dobry, chętnie odpowiemy na Twoje pytanie, zachęcamy do kontaktu